המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

תקנון הפעילות הוירטואלית

הזכות להשתתפות בפעילות מותנית בקיומם של כל התנאים הבאים:

 

הרשמה לפעילות

 •  החל משנה"ל תשע"ב הרישום לפעילות וירטואלית יבוצע על ידי בתי הספר במהלך השנה לפני כל הפעילויות ישלח קול קורא לרישום. בתי הספר יבחרו את הפעילויות בהם ירצו להשתתף במסגרת הזכאות שלהם.המרכז ללמידה מתוקשבת יפרסם באתר את הרשימות הסופיות של בתי הספר המשתתפים כשבוע לפני הכנת המורים.
 •  על בית ספר שנרשם לעמוד בכל ההתחייבויות של הפעילות (השתתפות בכל המפגשים, כניסה לפורום ומילוי כל הדרישות שיוגדרו).
 •  בית ספר שביטל השתתפותו בפעילות ללא הודעה מראש , יאבד את הזכות להשתתף בפעילות וירטואלית וירשם כאילו השתתף. 
 • מהלך הפעילות

באחריות בית הספר לדאוג לאמצעים הטכניים הנדרשים ולתקינותם. בית ספר שלא יעמוד בדרישות אלו לא יוכל להשתתף בפעילות.

 •  הפעילות תתחיל במועד המדויק. באחריות בית הספר להיכנס לכיתה שעה וחצי לפני הפעילות ולבדוק את תקינות הקשר בכיתה.
 •  בית ספר שאיחר לפעילות מסיבה זו או אחרת, או התנתק במהלכה, לא יוכל לזכות בניקוד או להשלים את החלק החסר. כמו כן ידוע לבתי הספר כי ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינות רשת האינטרנט.
 •  התקשורת בין בתי הספר המשתתפים ובין בתי הספר למרכז תעשה בצורה מכובדת, הן במיקרופון והן בכתיבת הפתקיות. כמו כן, תהיה עניינית לפעילות (לא יתנהלו דיונים בעניין הניקוד ואפשרויות לתקן תשובות).

תפקיד המורה:

 •  ללוות את הכיתה ולהנחות אותה
 •  לאפשר לתלמידים לעבור את תהליך החקר
 •  לקיים תחרות הוגנת וישרה

 

תקשורת עם בתי הספר המשתתפים:

 •  התקשורת תתבצע באמצעות פורום מיוחד לפעילות, באתר האינטרנט של המרכז .
 •  באחריות המורה להיכנס לפורום אחת ליום ולהתעדכן בהודעות המתפרסמות. בתי הספר יוכלו לשאול שאלות ולקבל מידע באמצעות הפורום.

 

מענה על שאלות:

 •  בשאלות רב ברירה ופתקיות תתקבל התשובה הראשונה שנשלחה. לא ניתן יהיה לתקן את התשובה במהלך הפעילות.
 •  יינתן ניקוד רק לתשובות שהתקבלו בזמן.
 •  ניקוד לתשובות חלקיות יינתן לפי שיקול הדעת של המנחה באולפן.
 •  במהלך הפעילות לא נוכל לענות על שאלות כגון "האם ענינו נכון?" ו/או להתווכח לגבי התשובה. כל הערה של בית הספר תועבר ותיבדק לאחר גמר הפעילות.

הפרסים:

 •  בית הספר הזוכה במקום הראשון יזכה בפעילות העשרה מתוך החוברת "החוויה המדעית" וזכאי לפדות את הפרס עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית- לא ניתן להעביר את הפרס משנה לשנה.
 •  בתי הספר שזכו במקום השני והשלישי יקבלו תעודה.
 •  בתי ספר שהשתתפו בחידון יקבלו תעודת השתתפות.